[[nl]]DE WERKWIJZE VAN MIND MANSION [[en]]WORKING METHOD OF MIND MANSION

[[nl]]Nog sneller je angst overwinnen? [[en]]Overcoming your fear?

[[nl]]VR-therapie is bewezen effectief voor het behandelen van angststoornissen en fobieën. Daarom is Mind Mansion gestart met het maken van confrontatietherapie in combinatie met virtual reality. Dit wordt ook wel virtual reality exposure therapie (VRET) genoemd. Een cliënt wordt hierbij geconfronteerd met de angst in VR en leert zo beter hoe hij of zij hier mee om moet gaan. De confrontatie wordt stapsgewijs opgebouwd en zo worden er langzaam grenzen verlegd. Zoek de confrontatie op met je angst en leer dat er vervolgens niets ernstigs gebeurt tijdens of na deze confrontatie. [[en]]VR therapy has been proven effective for treating anxiety disorders and phobias. That is why Mind Mansion has started making confrontation therapy in combination with virtual reality. This is also called virtual reality exposure therapy (VRET). A client is confronted with the fear in VR and in this way learns better how to deal with this. The confrontation is built up step by step and the boundaries are slowly being pushed. Find the confrontation with your fear and learn the nothing serious then happens during or after this confrontation.

[[nl]]De drempel om de confrontatie met de angst aan te gaan is echter erg hoog. Men is gewend te vluchten voor dit soort situaties. Met de simulaties van Mind Mansion kan de behandeling veilig en vertrouwd worden uitgevoerd door de cliënt met hulp van de behandelaar. Daarnaast kan er met behulp van de biofeedback gerichter geoefent worden en kan de cliënt de angst sneller overwinnen en leren omgaan met deze angst. [[en]]The threshold for confronting your own fear is, however, very high. People are used to fleeing for situations like this. With the simulations of Mind Mansion, the treatment can be performed safely and reliably by the client with the help of the practitioner. In addition, biofeedback allows more focused practicing and the client can overcome fear faster and learn to cope with this fear.

[[nl]]Hoe leer je je angst of fobie overwinnen met Mind Mansion? [[en]]HOW DO YOU LEARN TO OVERCOME FEAR OR PHOBIA WITH MIND MANSION?

[[nl]]De beste manier om van je angst af te komen is door de confrontatie met je angst aan te gaan. Dit is natuurlijk heel lastig want het kan goed al jaren geleden zijn dat je de confrontatie met je angst hebt opgezocht. Daarom kun je met Mind Mansion makkelijk kleine stappen zetten om de confrontatie op te bouwen. Ben je bang voor bijvoorbeeld een lift? Dan kun je eerst in VR kijken naar een lift. Vervolgens kun je er een keer in gaan staan. De behandelaar kan de lift dan extra groot maken om de drempel te verlagen. Later wordt de lift bij iedere confrontatie een stukje ‘enger’ gemaakt door bijvoorbeeld de lift te verkleinen of er mensen in te plaatsen. Dit kan allemaal volledig op jouw tempo en in overleg met een behandelaar. Heb je genoeg geoefend in VR? Dan kun je in het echt de confrontatie aangaan en heb je dus geleerd hoe je met jouw angst of fobie moet omgaan. [[en]]The best way to get rid of your fear is to confront it with your fear. This is of course very difficult because it may well be years ago that you have confronted your fear. That is why with Mind Mansion you can easily take small steps to build up the confrontation. Are you afraid of an elevator for example? Then you can first watch an elevator in VR. You can then stand in it. The practitioner can then make the elevator larger to lower your threshold. Later on, the elevator is made ‘scarier’ with every confrontation, for example by reducing the size or placing people in with you. This all at your own pace and in consultation with your practitioner. Have you practiced enough in VR? Then you can confront yourself in real life and you have learned how to deal with your fear or phobia.

[[nl]]Wanneer je van je angst of fobie af wilt komen is het altijd aan te raden dit te doen onder begeleiding van een behandelaar of ervaringsdeskundige. Het aangaan van de confrontatie met de angst kan erg heftig zijn en het is dan fijn als dat onder goede begeleiding is. Wanneer je zelfstandig aan de slag wilt gaan met de oplossing van Mind Mansion raden wij altijd aan een vertrouwenspersoon mee te nemen. [[en]]If you want to get rid of your anxiety or phobia, it is always advisable to do this under the supervision of a practitioner or experiential expert. Entering confrontation with fear can be very intense and it is best if it is under good supervision.

[[nl]]Virtual Reality

De virtual reality software van Mind Mansion wordt gebruikt om mensen met een angst of fobie te helpen hier beter mee om te leren gaan. In VR worden angstige situaties gesimuleerd waardoor symptomen van angst kunnen worden opgeroepen die gelijk zijn aan een echte confrontatie. Virtual Reality in de zorg biedt de mogelijkheid om meer te oefenen met angst om zo sneller en eenvoudiger de angst te overwinnen. En dat allemaal direct vanuit de behandelkamer, of thuis![[nl]]Biofeedback

Als aanvulling op de virtual reality exposure therapie (VRET) wordt biofeedback ingezet. Middels een wearable device kunnen tijdens de simulatie van een angstige situatie verschillende reacties worden gemeten om zo de mate van de angst te kunnen bepalen. Denk bijvoorbeeld aan het meten van zweet, hartslag of zelfs hersengolven. Op basis van deze gegevens kan de simulatie worden aangepast en kan er nóg gerichter geoefend worden met de angst om de cliënt nog sneller te helpen de angst te overwinnen.[[nl]]Dashboard

Het dashboard wordt gebruikt om de behandeling met virtual reality te ondersteunen. Hierin kan de behandelaar onder andere: de virtual reality simulatie besturen, in realtime meekijken met de cliënt, data uit het biofeedback device monitoren en de vooruitgang van de cliënt bijhouden.[[nl]]Gamification

Gamification kan worden ingezet tijdens de behandeling om de cliënt extra te motiveren om de confrontatie met een angst aan te gaan en deze te overwinnen. Dit wordt gedaan door middel van laagdrempelige opdrachten. De behandelaar heeft invloed op deze opdrachten en de moeilijkheid hiervan om de optimale exposure te bereiken en de cliënt te begeleiden in het omgaan met angst. Het toepassen van gamification tijdens een behandeling met de vr simulaties van Mind Mansion is optioneel; de simulaties kunnen zowel mét als zonder het doen van opdrachten worden gebruikt.

[[nl]]VR SIMULATIES [[en]]VR SIMULATIONS

[[nl]]Mind Mansion ontwikkelt simulaties voor verschillende soorten situaties, waarmee een grote groep van de cliënten kan oefenen. Bekijk hier de simulaties die wij tot nu toe hebben ontwikkeld. Staat de simulatie die voor jou van toepassing is er niet tussen? Neem dan contact met ons op! [[en]]Mind Mansion develops simulations for different types of situations with which a large group of clients can practice. View the simulations that we have developed so far. Is the simulation that applies to you not listed? Then contact us!