VIRTUAL REALITY (VR)

Virtual Reality

[[nl]]Virtual reality is een techniek die op steeds meer verschillende manieren wordt ingezet. Kijk bijvoorbeeld maar naar Samsung. Wanneer je hier de nieuwste telefoon aanschaft kan je hier nog een passende VR-bril bij krijgen. Het meest voor de hand liggende is natuurlijk dat vr wordt gebruikt voor games of simulaties van bepaalde gebeurtenissen, maar ook in de zorg zijn er tal van manieren om virtual reality in te kunnen zetten. Wij van Mind Mansion zijn hier volop mee bezig. [[en]]Virtual reality is a technique that is used in more and more different ways. Take Samsung, for example. When you purchase the latest phone here, you can also get suitable VR glasses here. The most obvious of course is that VR is used for games or simulations of certain events, but there are also many ways in healthcare to use virtual reality. We at Mind Mansion are fully engaged in this.


[[nl]]Maar wat is vr nu precies? [[en]]But what exactly is VR?

[[nl]]Deze website geeft hier een mooie beschrijving van: “Virtuele werkelijkheid of schijnwerkelijkheid (Engels: Virtual Reality, afgekort: VR) simuleert een omgeving via een computer om een gebruiker via diverse zintuigen ‘onder te dompelen’ in een ervaring”. (dit wordt ook wel Immersion of Immersive genoemd). [[en]]The most general accepted definition for virtual reality is: “Virtual reality or apparent reality (abbreviated: VR) simulates an environment via a computer to ‘submerge’ a user through an experience of various senses. (this is also called Immersion or Immersive).”


[[nl]]Wanneer je last hebt van een angst of fobie is confrontatie met deze angst vaak de beste manier om er beter mee om te leren gaan. In een behandeling bij een therapeut wordt vaak ook de opdracht mee naar huis te nemen om de confrontatie te zoeken met je angst en dit langzaam op te bouwen. Echter is dit natuurlijk erg lastig voor iemand die bijvoorbeeld doodsbang is voor een lift om hier zomaar, zonder hulp, in te gaan staan. Doordat wij met Mind Mansion in dit geval de lift kunnen simuleren in vr is de brug om de confrontatie te zoeken vele malen lager. Je kan direct uit de lift stappen door de bril af te zetten en je bent meteen weer in een veilige, grotere ruimte. Dit kan de stap naar het overwinnen van je angsten makkelijker maken. [[en]]When you suffer from a fear or phobia, confrontation with this fear is often the best way to learn how to deal with it better. In a treatment with a therapist it is often also the task to take home to seek confrontation with your anxiety and build it up slowly. However, this is of course very difficult for someone who, for example, is terrified of an elevator to just stand there without help. Because with Mind Mansion we can simulate the lift in this case, the bridge to find the confrontation is many times lower. You can get out of the elevator immediately by taking off the VR glasses and you are immediately back in a safe, larger room. This can make the step to overcoming your fears easier.


[[nl]]Wat erg belangrijk is bij de simulatie van een angst of fobie is dat je dit nooit alleen doet tenzij je er zeker van bent dat je hier klaar voor bent. Je kan de bril opzetten en een simulatie volgen van een lift, maar mocht je een paniekaanval krijgen dan is het altijd belangrijk dat er iemand in de veilige ruimte is om je op te vangen. [[en]]What is very important when simulating a fear or phobia is that you never do this on your own unless you are sure that you are ready for this. You can put on the glasses and follow a simulation of a lift, but if you get a panic attack it is always important that someone is in the safe room to catch you.


[[nl]]Virtual reality is slechts een van de onderdelen die wij gebruiken binnen Mind Mansion om mensen te helpen beter om te leren gaan met hun angsten. Wil je meer weten over ons volledige product? [[en]]Virtual reality is just one of the components that we use within Mind Mansion to help people learn to cope better with their fears. Do you want to know more about our complete product?