[[nl]]RIJANGST [[en]]FEAR OF DRIVING

[[nl]]Rijangst [[en]]Fear of driving

[[nl]]Rijangst, of amaxofobie, is een veel voorkomende angst. Naar schatting hebben in Nederland tussen de 800.000 en 1.000.000 mensen last van rijangst. Men vermijdt zoveel mogelijk het autorijden of rijdt zelfs helemaal niet meer. Mind Mansion bouwt aan een rijsimulator die bijdraagt aan het verhelpen van rijangst. Door in Virtual Reality in een gesimuleerde auto te stappen kunnen verschillende situaties worden nagebootst die rijangst veroorzaken of versterken. Hierdoor kan er stapsgewijs geoefent worden met het autorijden en ook specifiek gekeken worden waar de angst voor het rijden precies zit. De simulatie is adaptief en kan daardoor op iedere gewenste situatie worden aangepast. Denk hierbij aan: drukke verkeerspunten, tunnels of het in- en uitvoegen op een snelweg. Doordat de simulaties van Mind Mansion adaptief zijn heeft een behandelaar de volledige controle over wat er gebeurt in een simulatie. Zo kan de behandelaar bepalen om eerst geen auto’s over de snelweg te laten rijden tijdens het invoegen en later enkele andere weggebruikers toe te voegen aan de simulatie. Mind Mansion is op dit moment bezig met het bouwen en onderzoeken van de meest efficiënte rijsimulatie. Bent u een zorgprofessional, rijschool of instructeur en wilt u meehelpen aan het bouwen van deze simulatie? Neem dan contact op! [[en]]Fear of driving, or amaxophobia, is a common fear. It is estimated that between 800,000 and 1,000,000 people in the Netherlands suffer from fear of driving. People avoid driving as much as possible or even stop driving at all. Mind Mansion is building a driving simulator that contributes to remedying fear of driving. By stepping into a simulated car in virtual reality, various situations can be simulated that cause or reinforce driving anxiety. This allows you to practice step-by-step with driving a car and to look specifically at what the fear is specifically about. The simulation is adaptive and can therefore be adapted to any desired situation (e.g. busy traffic points, tunnels or the entry and exit on a highway). Because the simulations of Mind Mansion are adaptive, a practitioner has complete control over what happens in a simulation. The practitioner can, for example, decide not to let any cars drive over the highway while you need to merge and later to add some other drivers to the simulation. Mind Mansion is currently building and researching the most efficient driving simulation. Are you a healthcare professional, driving school or instructor and do you want to help build this simulation? Then get in touch!

[[nl]]Oefenen met rijangst zonder écht in de auto te stappen [[en]]Practicing driving anxiety without really getting in the car

[[nl]]In de rijangst simulatie van Mind Mansion kan de omgeving van een auto worden nagebootst. Hierdoor kan een bestuurder in een veilige omgeving autorijden. Door middel van exposure aan verschillende angstige situatie kan de rijangst verlicht of verholpen worden. Denk hierbij aan een drukke snelweg in Eindhoven of rijden in het centrum van Amsterdam. Voor mensen die het autorijden volledig vermijden kan het behulpzaam zijn om eerst virtueel in een auto te stappen in plaats van meteen in het echt. De confrontatie aangaan om écht te rijden kan in het begin nog te moeilijk zijn, een Virtual Reality simulatie biedt dan een mooie tussenstap. [[en]]In the fear of driving simulation of Mind Mansion, a car and a suitable environment can be simulated. This allows a driver to drive in a safe environment. The fear of driving can be alleviated or remedied by exposure to various anxious situations. Think of a busy highway in Eindhoven or driving in the middle of Amsterdam. For people who completely avoid driving, it can be helpful to first get into a car virtually instead of immediately in real life. If the threshold for driving in real life is too high, a Virtual Reality simulation can offer a nice intermediate step.

[[nl]]Waar komt rijangst vandaan? [[en]]Where does fear of driving come from?

[[nl]]Rijangst kan ontstaan doordat men niet voldoende in de gelegenheid komt om auto te rijden. Wanneer men zelf geen auto heeft of geen reden om in de auto te stappen kan onzekerheid over het rijden ontstaan. Na een lange tijd niet rijden zal men eerder opzien tegen het rijden wanneer het wel weer eens noodzaak is. Een verkeerstrauma kan ook reden zijn voor het ontstaan van rijangst. Het kan moeilijk zijn om weer in de auto stappen na het ondergaan van een verkeersongeval. Ook andere ingrijpende gebeurtenissen kunnen een oorzaak zijn voor rijangst. Symptomen van rijangst zijn voornamelijk: een angstig gevoel tijdens het rijden, misselijkheid, zweten, een gevoel van machteloosheid, duizeligheid en trillen. Rijangst overwinnen is een hele opgaven, VRET helpt hierbij. [[en]]Driving anxiety can occur because people do not drive enough or have sufficient opportunity to drive a car. If people do not have a car themselves or have no reason to get into the car, uncertainty about driving may arise. After a long period of non-driving, people will be reluctant to drive when it is necessary. A trauma related to driving or traffic can also be a reason for fear of driving. It can be difficult to get back in the car after having a traffic accident. Other major events can also be a cause of driving anxiety. Symptoms of driving anxiety are mainly: a feeling of anxiety while driving, nausea, sweating, a feeling of powerlessness, dizziness and shaking. Overcoming driving anxiety is quite a challenge, VRET helps with this.

[[nl]]Hoe kom ik van mijn rijangst af? [[en]]How do I get rid of my fear of driving?

[[nl]]Rijangst therapie gaat vaak via een psycholoog of gespecialiseerde rijinstructeur. Door middel van Exposure therapie wordt men blootgesteld aan situaties die angst in het verkeer veroorzaken. Het is belangrijk te oefenen met deze angstige situaties om geleidelijk aan de angst te verminderen. In een Virtual Reality rij simulatie kan geoefent worden met rijangst door deze situaties te simuleren. [[en]]Driving anxiety therapy often goes through a psychologist or specialized driving instructor. Exposure therapy exposes people to situations that cause fear in traffic. It is important to practice with these anxious situations to gradually reduce the anxiety. In a Virtual Reality driving simulation, you can practice driving anxiety by simulating these situations.

[[nl]]Andere virtual reality oplossingen [[en]]Other virtual reality solutions

[[nl]]Naast de rijangst simulatie hebben we nog veel meer simulaties. Hieronder staan een aantal van deze simulaties. Lees meer over wat je daarmee kunt doen: [[en]]Next to the driving simulation we have more simulations. Below are a couple of these. Read more what you can do with these: