BIOFEEDBACK

[[nl]]Meet je lichamelijke reactie op een angstige situatie [[en]]MEASURE YOUR PHYSICAL RESPONSE TO AN ANXIOUS SITUATION

[[nl]]Biofeedback is een techniek die nog weinig gebruikt wordt. Het is namelijk een manier om reacties van het menselijk lichaam op een bepaalde situatie te kunnen meten. Dit kan op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld door middel van het meten van de hersenactiviteit, de hartslag of de hoeveelheid zweet die er ontstaat tijdens een bepaalde situatie. Biofeedback zorgt dus voor een goed beeld van hoe een persoon een bepaalde situatie ervaart zonder dat hij dit aan jou hoeft te vertellen. [[en]]Biofeedback is a technique that is rarely used. This is because it is a way to measure the reactions of the human body to a certain situation, which is not always applicable. This can be done in many ways. For example, by measuring the brain activity, the heartbeat or the amount of sweat that arises during a certain situation. Biofeedback therefore provides a good picture of how a person experiences a certain situation without having to tell you this.


[[nl]]Wanneer je last hebt van een fobie of angst zijn er bepaalde symptomen die optreden bij confrontatie hiermee. Denk aan zwetende handen of rug, een versnelling in de hartslag en meer moeite met ademhalen. Door middel van biofeedback kunnen al deze gegevens gemeten worden en kan er een cijfer worden behangen aan de mate waarin iemand last heeft van een confrontatie met een bepaalde situatie. Aan de hand van deze gegevens kan de behandeling worden aangepast en verbeterd zodat een cliënt sneller en makkelijker over zijn angst heen kan komen. [[en]]When you suffer from a phobia or anxiety there are certain symptoms that occur when confronted with this. Think of sweating hands or back, an acceleration in the heartbeat and more difficulty breathing. Through biofeedback all this data can be measured, and a figure can be posted on the extent to which someone suffers from a confrontation with a certain situation. Based on this data, treatment can be adjusted and improved so that a client can get over his anxiety faster and more easily.


[[nl]]Biofeedback is dus nog vol in ontwikkeling, maar bied zeker een grote potentie om mensen met een angst of fobie nog beter te kunnen helpen. [[en]]Biofeedback is a technology that is therefore still developing, but it certainly offers great potential to be able to better help people with anxiety or phobia.


[[nl]]We zijn nog volop bezig met het ontwikkelen van dit onderdeel in het product Mind Mansion, maar dit is slechts een deel van het eindproduct. Wil je meer weten over de functionaliteiten die wij bieden om mensen met een angst of fobie te kunnen helpen? Lees dan meer hier over onze werkwijze. [[en]]We are still busy developing this component in the Mind Mansion product, but this is only part of the product. Do you want to know more about the functionalities that we offer to help people with anxiety or phobia? Read more about our method here.